SKEN

Aktuality

Výskumná spolupráca s Poľskou republikou

Výskumné centrum rozvíja spoluprácu s najvýznamnejšími poľskými výskumnými organizáciami. Doc. Ing. Tibor Donič, CSc. nadviazal  spoluprácu s pracoviskom Poľskej akadémie vied v Krakowe zameraného na fyzikálnu metalurgie kovov, kovových zliatin a kompozitných materiálov. Pracovisko je vybavené najmodernejšími analytickými systémami a tiež poloprevádzkovou sekciou, kde sú pripravované aktuálne najmodernejšie materiály pre široké inžinierske aplikácie. Jedná sa o celý komplex neželezných kovov ale aj vysokopevné zliatiny na báze železa. Aktuálne a dlhodobo je tu priestor na podávanie spoločných vedecko-výskumných projektov ale aj bilaterálnej spolupráce-projekty APVV.

Rozvíja sa tiež perspektívna spolupráca so Sliezskou technickou univerzitou v Gliwiciach, pracoviskom zameraným na pokročilé materiály na báze horčíka, hliníka, medi, titánu a tiež kompozitných gradientných materiálov pre oblasť elektromobility. Toto pracovisko analyzuje materiály, ktoré by mali v princípe submikrónovú štruktúru. Tieto štruktúry sa vyznačujú vysokou mechanickou pevnosťou, nízkym elektrickým odporom a odolnosťou proti prirodzenému a umelému starnutiu vnútorných štruktúr. Priestor by bol tiež pre analýzy koróznej odolnosti týchto materiálov a to v rôznych koróznych prostrediach. Perspektívne je tiež možné počítať s PVD technológiou, vákuovým kalením špeciálnych materiálov, únavovými skúškami, creepovými skúškami a HPT technológiou. Rozvíjajú sa spoločné publikačné aktivity a stáže študentov a pracovníkov Výskumného centra na Sliezskej technickej univerzite v Gliwiciach.

cal18. 09. 2018

AMiCE projekt bol odprezentovaný na medzinárodných konferenciách

Projekt AMiCE je v súčasnosti zameraný na vývoj e-platformy, vďaka ktorej budú mať relevantné zainteresované subjekty možnosť získať informácie o 3D tlači a kruhovej ekonomike, výzvach súvisiacich s pokročilými technológiami a kruhovou ekonomikou, podporných schémach, schémach financovania, atď. V súčasnosti sa chystá projektové stretnutie v Janove, v Taliansku, kde sa dopracuje tzv. Foresight štúdia, kde sa kriticky zhodnocuje budúci rozvoj v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky na Slovensku, ako aj v ďalších partnerských krajinách. Výskumníci z projektu promovali v auguste a septembri aktivity a výstupy projektu aj na medzinárodných konferenciách, ako je 13th International Conference on Knowledge Management in Organizations a The 59th International Conference of Machine Design Departments.

cal10. 09. 2018

Účasť Výskumného centra na medzinárodnej konferencii EUROCORR 2018 v Krakowe

Výsledky prác Výskumného centra úspešne prezentoval Ing. Filip Pastorek, PhD. na najväčšej európskej konferencii zameranej na koróziu Eurocorr 2018, ktorá sa uskutočnila v neďalekom Krakowe za účasti popredných svetových univerzít a výskumných centier ako sú: Technocentre Renault, Toyota Motor Europe, Corrosion and Protection Centre (The University of Manchester), Delft University of Technology, National Institute for Materials Science (Japan), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Brazil), KTH Royal Institute of Technology (Sweden), Max-Planck-Institut fur Eisenforschung GmbH (Germany), Swansea University (United Kingdom), Helmholtz Zentrum Geesthacht (Germany), atď.

V rámci konferencie bolo prezentovaných viac ako 650 odborných prednášok v 13 paralelných sekciách ako: Automotive Corrosion, Organic Coatings, Inorganic Coatings, Metallic Coatings, Mechanisms and Methods, Atmospheric Corrosion, JS Accelerated Corrosion Testing, Marine Corrosion, Corrosion and Scale Inhibition, atď.

Príspevok výskumníkov Výskumného centra s názvom: „Characterization of plasma electrolytic oxidation influence on corrosion behaviour of AZ31 magnesium alloy in various chloride containing environments” bol jedným z mála prezentovaných výskumov zameraných na plazmovú elektrolytickú oxidáciu horčíkových zliatin, čím vyvolal adekvátny záujem odbornej verejnosti.

cal03. 09. 2018

Aktuálne z projektu CHANGE

Implementácia projektu začala v máji 2018. Bolo vykonané mapovanie stakeholderov (zúčastnené strany), ktorí budú pravidelne informovaní o priebehu projektu a pozývaní na národné workshopy.

„Aké je zastúpenie žien na univerzite v administratívnych pozíciách, na vedúcich pozíciách?  Koľko máme žien výskumníčok a aký flexibilný zamestnávateľ je UNIZA z hľadiska pracovného času?“

Tieto i ďalšie otázky sme sa snažili zodpovedať prostredníctvom uskutočnenej kvantitatívnej analýzy. Keďže iba čísla samotné nedokážu v postačujúcej miere ilustrovať reálny stav, kvantitatívny prieskum bude doplnený o prieskum kvalitatívny. Už boli zrealizované prvé zo série asi dvadsiatich rozhovorov so zamestnancami na rôznych pracovných pozíciách. Pýtali sme sa ich a budeme sa pýtať či sa stretli s rodovou diskrimináciou, na ich očakávania vzhľadom na CHANGE, a pod.

cal27. 08. 2018

Výskumné centrum sa aktívne zapája do výziev zameraných na podporu výskumu, vývoja a zavádzanie inovácií

Výskumné centrum sa aktívne zapája do výziev zameraných na podporu výskumu, vývoja a zavádzanie inovácií. Ide najmä o výzvy cez Ministerstvo hospodárstva SR, kde pôsobí Výskumné centrum ako výskumný partner v šiestich projektoch zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci výziev cez Výskumnú agentúru SR aktívne participujeme na príprave viacerých projektov v rámci dlhodobého strategického výskumu pre oblasť priemyslu, dopravných prostriedkov či IKT.

cal20. 08. 2018